Εμφανιζόμενη ανάρτηση

ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ στη Β'ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ: Η αρχή

Η φορητή μάθηση, ή μάθηση μέσω προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών (m-learning), εξαπλώνεται με μάλλον αργούς ρυθμούς διεθνώς, συγ...

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2018

Νομοσχέδιο για τις Νέες Δομές Εκπαίδευσης. Ε.Δ.Ε.Α.Υ.: Μια τροποποιημένη δομή που αφορά πλέον ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς


Το Νομοσχέδιο
Σύντομα κατατίθεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο που, μεταξύ άλλων, προβλέπει την κατάργηση παλαιών δομών εκπαίδευσης (ΚΕΠΛΗΝΕΤ, ΚΕΣΥΠ, ΚΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι κ.α.) και τη δημιουργία νέων, που έχουν συνήθως διευρυμένες αρμοδιότητες. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και το νέο τρόπο μοριοδότησης των στελεχών της εκπαίδευσης.
Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, καθώς καθορίζει  ένα εντελώς νέο  πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πολλά από τα επιμέρους άρθρα του ενδιαφέρουν διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών και έχουν συζητηθεί ευρέως μέχρι σήμερα (λειτουργία ΕΚΦΕ, κατάργηση ΚΕΠΛΗΝΕΤ, μοριοδότηση στελεχών εκπαίδευσης κ.α.). 
Ωστόσο, δύο άρθρα του νομοσχεδίου, αφορούν σε όλους ανεξαιρέτως τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της επικράτειας και επιφέρουν πολύ μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων. 

Τα Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
Σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, (άρθρο 10), δημιουργούνται τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)
Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν ως μέλη, μεταξύ άλλων, μέλη του συλλόγου διδασκόντων και:
α) Διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ.  των μαθητών για τους οποίους, ύστερα από την υποστήριξη στο σχολείο τους και την εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης - γνωμάτευσης.
β) Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε σχέση με ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας, διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και εναλλακτικών μορφών μάθησης.
γ) Διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα ή τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και οργανώνουν ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα για γονείς.
δ) Εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε. (Εξατομικευμένα Προγράμματα Παρέμβασης) όπως αυτοί καθορίζονται από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του τμήματος φοίτησης του μαθητή.
ε) Εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η σχολική διαρροή, η σχολική βία και καταστάσεις κρίσεως.
στ) Συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ως προς τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση, ως προς την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και ως προς την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
ζ) Συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες δημόσιες υπηρεσίες της περιοχής τους που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.

Επίσης, σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του σχολείου, έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. 

Στις σχολικές μονάδες, λοιπόν, την ευθύνη για τη σύνταξη και την υλοποίηση του βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης, καθώς και την υποστήριξη και παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των μαθητών, έχουν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
Γίνεται μάλιστα η πρόβλεψη ώστε στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., η αρμοδιότητα αυτή να ανήκει σε ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ. και η οποία συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος. Στις συνεδριάσεις των ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές όπου αυτό καθίσταται εφικτό, για την κατάθεση απόψεων για το σχεδιασμό Ε.Π.Ε.

Ο αυξημένος ρόλος των εκπαιδευτικών
Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η νομική σύσταση και οι αρμοδιότητες των Ε.Δ.Ε.Α.Υ ("Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης", ονομάστηκαν τότε) και Σ.Δ.Ε.Υ. είχαν ήδη προβλεφθεί στο ΦΕΚ 315/2014. Ωστόσο, οι δομές αυτές αφορούσαν κατά κύριο λόγο σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ο σύλλογος διδασκόντων δεν είχε στην ουσία ιδιαίτερη εμπλοκή και συμμετοχή σε αυτά. 
Όπως γίνεται πλέον φανερό από το νέο νομοσχέδιο, ο σύλλογος διδασκόντων αναλαμβάνει πλέον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο στη διαχείριση όλων των μαθητών που χρήζουν υποστήριξης. Το νομοσχέδιο δε αυτό, θα πρέπει να συνδυαστεί με τα άρθρα 30 και 31 της πρόσφατης Υ.Α. 10645/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β 120/23.1.2018), όπου είχε προβλεφθεί η σύσταση Συμβουλίων Τμήματος για την παιδαγωγική αντιμετώπιση των μαθητών με παραπτωματική συμπεριφορά. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο σύλλογος διδασκόντων αναλαμβάνει πολύ σημαντικό ρόλο στις δράσεις εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου με τη χρήση παιδαγωγικών μέτρων, αντί της συνηθισμένης μπιχεϊβιοριστικού τύπου αντιμετώπισης.

Για να εφαρμοστούν όλα τα παραπάνω βέβαια απαιτούνται γνώσεις, δεξιότητες, κατάρτιση και κυρίως... πολύς - πολύς χρόνος από πλευράς των εκπαιδευτικών.  Το τελευταίο προαπαιτούμενο έχει λυθεί ήδη από το άρθρο 245 του πρόσφατου Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5,τ.Α’/ 17-1-2018), που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις σχετικά με το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στις σχολικές τους μονάδες (βλ. 30ωρο εκπαιδευτικών: Όλα είναι θέμα... χρόνου!). 

Όσο για τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατάρτιση, αυτά φαίνεται να επαφίενται για ακόμη μια φορά στην αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Πόσο εύκολο θα είναι ωστόσο γι' αυτούς να αντιμετωπίσουν τις νέες καταστάσεις, χωρίς κάποια ουσιαστική υποστήριξη;  Η νέα σχολική χρονιά θα δείξει...
Μανόλης Κουσλόγλου
Υ.Γ. Ολόκληρο το νομοσχέδιο βρίσκεται ΕΔΩ.

Σάββατο, 26 Μαΐου 2018

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), μια επισήμανση και ένα ερώτημα - τροφή για σκέψη.


Στις 25 Μαΐου 2018 τίθεται σε ισχύ  ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), ο οποίος αφορά φυσικά και στη λειτουργία των σχολικών Μονάδων, που χαρακτηρίζονται "πλούσια σε δεδομένα".

Ήδη, ο ενημερωτικός κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου "Ασφάλεια στο διαδίκτυο" προχώρησε σε σχετική υπόμνηση με τίτλο "Πρότυπο προστασίας προσωπικών δεδομένων στα σχολεία". 

O πλήρης, 120σέλιδος κανονισμός, είναι προσβάσιμος στα ελληνικά ΕΔΩ. Να υπογραμμισθεί ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι πρώτες 170 παράγραφοι, που αναλύουν την φιλοσοφία του κανονισμού και των άρθρων του, που ακολουθούν. Όσοι δεν αρκούνται στο... Microlearning των social media, θα ήταν καλό να το διαβάσουν.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει σχετικά με τον ορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτός δίνεται στην παράγραφο 2, του άρθρου 4 του κανονισμού:

"Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή".

Ο παραπάνω ορισμός οδηγεί καταρχήν σε μία επισήμανση: Ακόμη και η προφορική διάδοση προσωπικών δεδομένων των μαθητών ή συναδέλφων (σωματικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, βιομετρικά και άλλα χαρακτηριστικά) ή πράξη που προκαλεί την κοινοποίηση ή διάδοσή τους, χωρίς να έχει γνώση το υποκείμενο ή χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή του, αποτελεί παράπτωμα και επισύρει συνέπειες. 

Αυτό βέβαια είναι μάλλον γνωστό, αλλά ποτέ δεν τηρείται στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας... του κουτσομπολιού. Σε αντίθεση με την αντίστοιχη γερμανική, όπου ο εκπαιδευτικός υπογράφει κατά την πρόσληψή του δήλωση, ότι γνωρίζει το ακριβές, βαρύ, πρόστιμο που θα πληρώσει σε περίπτωση προφορικής διάδοσης προσωπικών δεδομένων συναδέλφων ή μαθητών του (ο υπογράφων του άρθρου είναι και... υπογράφων της σχετικής δήλωσης κατά τη θητεία του στο Heusteigschule  Stuttgart...)  

Ωστόσο, ο παραπάνω ορισμός προκαλεί και ένα πολύ σοβαρό ερώτημα:  
Ποιες θα είναι άραγε οι επιπτώσεις του νέου κανονισμού της Ε.Ε. όσον αφορά σε επίσημες διαδικασίες που ακολουθούνται ή εκδηλώσεις που διεξάγονται στα ελληνικά σχολεία και οι οποίες αποτελούν έμμεσα ή άμεσα πράξεις δήλωσης/κοινοποίησης και διάδοσης προσωπικών δεδομένων των μαθητών;  

Ας το σκεφτούμε λίγο...

Μανόλης Κουσλόγλου

Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Μήπως πρέπει να απαγορευτούν ΟΛΑ τα ρολόγια χειρός στις φετινές Πανελλαδικές;


Πριν από ένα περίπου χρόνο, σε αυτό το Blog είχε δημοσιευθεί ένα άρθρο με τίτλο "Το νέο σκονάκι για τα διαγωνίσματα",  όπου γινόταν αναφορά στις δυνατότητες που παρέχουν τα έξυπνα ρολόγια (smart watches) σε διαγωνιζόμενους να κλέβουν στις εξετάσεις. Αυτό το άρθρο περιλάμβανε και σχετικές διαφημίσεις εταιριών προς διαγωνιζόμενους-υποψήφιους αγοραστές, όπου εξαίρονται οι δυνατότητες των σχετικών ρολογιών στην...κλεψιά. 

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, αρκετά πανεπιστήμια διεθνώς έχουν απαγορεύσει τη χρήση των smart-watches κατά τη διάρκεια της εξεταστικής. Ωστόσο, η σημερινή είδηση με τίτλο "Watch ban imposeσd at GCSE and A-level exams", που μεταδίδεται από το BBC, θέτει νέα δεδομένα, καθώς αναφέρει ότι  τα ρολόγια χειρός, χωρίς διάκριση, απαγορεύθηκαν πλέον στην Αγγλία, για όσους μαθητές συμμετέχουν σε εξετάσεις General Certificate of Secondary Education και A-level. 

Η μη διάκριση ανάμεσα στα έξυπνα και τα απλά ρολόγια, οφείλεται προφανώς στη δυσκολία που υπάρχει πλέον στο να αντιληφθούν οι εκπαιδευτικοί τι είδους ρολόι φοράει κάθε μαθητής.

Με δεδομένο ότι τα έξυπνα ρολόγια φοριούνται ήδη από τους Έλληνες μαθητές, μήπως θα έπρεπε να παρθεί άμεσα ανάλογη απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία μάλιστα να ισχύσει από τις φετινές Πανελλαδικές; Μια απόφαση, δηλαδή, που να απαγορεύει στους Έλληνες μαθητές που διαγωνίζονται στις εξετάσεις, να φοράνε ρολόγια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια τέτοια απαγόρευση βεβαίως θα πρέπει να είναι η πρόβλεψη, ώστε όλες οι αίθουσες των εξεταστικών κέντρων οφείλουν να διαθέτουν ρολόι τοίχου... που να λειτουργεί. 

Είναι τόσο δύσκολο;

Μανόλης Κουσλόγλου